Untitled Document


Prezentare


Viziune :

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava îşi propune să devină factorul principal în facilitarea şi susţinerea schimbării în învăţământul preuniversitar sucevean, prin asigurarea unei îndrumări constante, sistematice şi coerente şi prin furnizarea de programe pentru formarea şi dezvoltarea profesională a întregii comunităţi pedagogice sucevene, programe avizate de M.E.N.C.S. şi, unele, acreditate de Comisia Specializată de Acreditare a Centrului Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar.

Misiune:

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava are misiunea de a promova inovaţia şi mişcarea pentru reformă, de a asigura cadrul general necesar dezvoltării personale şi profesionale a personalului didactic din învăţământul preuniversitar sucevean.

Scop general :

Profesionalizarea carierei didactice în judeţul Suceava prin realizarea, atragerea şi implementarea de programe de formare continuă specifice, acreditate performante.

Ţinte strategice :

- Dezvoltarea capacităţii instituţionale prin optimizarea programelor de formare continuă, dezvoltarea colaborărilor şi parteneriatelor, diversificarea activităţilor;
- Dezvoltarea de resurse umane pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului Suceava prin extinderea ofertei de formare în domenii mai puţin abordate, prin atragerea colaboratorilor acreditaţi;
- Integrarea europeană prin programe de cooperare pentru personalul din învăţământul preuniversitar, comunitate, părinţi şi elevi pe domenii mai puţin abordate;
- Asigurarea şi dezvoltarea resurselor materiale şi financiare, a fondului şi mijloacelor de informare şi documentare pentru toţi beneficiarii, la standarde superioare de comunicare.

Obiective generale :

Proiectarea unitară o ofertei de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava în colaborare cu  Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava pe baza analizei de formare continuă realizată la nivelul judeţului, cu respectarea cadrului legislativ, metodologic şi al politicilor M.E.N.C.S.în domeniul pregătirii continue a cadrelor didactice;

Facilitarea accesului cadrelor didactice din judeţ la programele de formare continuă prin crearea a două filiale ale Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava şi a unor centre de formare la nivelul judeţului;

Activarea Centrelor de Documentare şi Informare din mediul rural spre desfăşurarea de activităţi care să întregească componenta educativă din şcolile din mediul rural beneficiare şi să apropie şcoala de comunitate din ce în ce mai mult;

Orientarea activităţilor Casei Corpului Didactic spre formare continuă, informare, documentare şi consultanţă în domeniul profesional, asigurând creşterea continuă a calităţii cadrelor didactice din judeţul Suceava;

Implementarea programelor A.e.L. şi Instruirea în societatea cunoaşterii pentru cadrele didactice în procesul de învăţământ, vizând modernizarea şi eficientizarea actului educaţional la nivelul judeţului;

Dezvoltarea Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava  ca un important centru metodologic şi de perfecţionare continuă pentru  bibliotecarii şcolari din judeţul Suceava;

Casa Corpului Didactic să devină un important centru de editare, multiplicare şi difuzare de carte şi publicaţii pedagogice, şi nu numai, pentru toate cadrele didactice din judeţ;

Extinderea parteneriatului cu implicarea tuturor partenerilor având atribuţiuni în domeniul educaţional, implicarea societăţii civile, a  comunităţilor locale în organizarea şi desfăşurarea programelor de educaţie permanentă;

Atragerea unui număr mare de beneficiari ai serviciilor oferite de Casa Corpului Didactic, în special a personalului din învăţământul preuniversitar;

Formarea, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi cu Departamentul de Pregatire al Personalului Didactic din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare Suceava a cadrelor didactice mentori de stagiatură şi practică pedagogică.

 

Biografie "George Tofan"

Pliant "George Tofan" - pagina 1

Pliant "George Tofan" - pagina 2Scurt istoric CCD "George Tofan" Suceava


•15 ian.1970 – a fost înfiinţată, fiind o instituţie extrabugetară a cărei activitate este îndrumată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean.

•15 mai 1971 – devine instituţie bugetară cu autonomie proprie.

•În perioada cuprinsă între anii 1971-1986 a schimbat mai multe locaţii.

•15 oct.1986 – este dată nota telefonică prin care casele corpului didactic din toată ţara au fost desfiinţate fără nicio explicaţie; s-a menţinut doar biblioteca.

•20 mar.1990 – prin OMÎS nr.9867, CCD-urile îşi reiau activitatea conform articolului 251 din Legea 6/1969, fiind “instituţii judeţene de resurse, centre de documentare şi informare, de perfecţionare şi dezvoltare profesională şi personală.”

•Noiembrie 2005 – primeşte denumirea Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava. Se înfiinţează editura “George Tofan.”

•Decembrie 2005 – are loc implementarea sistemului educaţional informatizat (SEI), implementarea reţelei AeL.

•Februarie 2006 – apare primul număr al revistei Şcoala Bucovineană, revista Casei.

Conducerea Casei Corpului Didactic Suceava a fost asigurată de următorii directori:

- ian.1970-mai 1971 prof. Vasile Dănilă ;

- mai 1971-mai 1974 prof. Aurel Stavarache ;

- iun.1974- noi.1975 prof. Petru Armănaşu ;

- dec.1975-oct.1986 prof. Gheorghe Giurcă ;

- ian.1990- apr.1992 prof. Georgeta Raţă;

- ian.1992-dec.1992 prof. Filaret Vizeteu;

- ian.1993-iun.1994 prof. Gica Pînzaru;

- iul.1994-iun.1997 prof. Gheorghe Cojocaru;

- iul.1997-iun. 2005 prof. Luiza Butnaru;

- iun.2005 - mai 2009 prof. Traian Duminică;

- mai 2009- oct. 2009 prof. Constantin Mărgineanu;

- oct. 2009- sep. 2012 prof. Traian Duminică;

- septembrie 2012- iunie 2016 prof. Constantin Mărgineanu;

- iunie 2016 - pină in prezent - prof. Elena - Manuela David;